2023-06 Uw vragen en onze antwoorden over de Wet toekomst pensioenen

2023-06 Uw vragen en onze antwoorden over de Wet toekomst pensioenen

Uw vragen en onze antwoorden over de Wet toekomst pensioenen
1 juni 2023 Commissie Pensioen
 
We krijgen een persoonlijk pensioenpotje. Kan het pensioenpotje leegraken?
Nee, we leggen dat kort uit.
 
U heeft nu een levenslange pensioenuitkering. Dit blijft in het nieuwe systeem ook. Bij de overgang naar het nieuwe systeem, wordt uw huidig pensioen omgezet in pensioenvermogen. Hierdoor ontstaat een individueel pensioenvermogen (pensioenpotje). Bij de berekening van dat potje wordt rekening gehouden met een toekomstig rendement en een verwachte levensduur. Het lopende pensioen blijft gehandhaafd.
 
Het individuele pensioenvermogen wordt collectief belegd en het risico van langer leven dan verwacht wordt in de hele groep gedeeld. Dit heeft tot gevolg dat het potje altijd voldoende is voor een levenslange pensioenuitkering. Het potje kan daarom niet leeg worden. 
 
2.    Wat gebeurt er met pensioenpotje bij overlijden?
Als de overledene voor een partnerpensioen heeft gespaard, dan wordt voor zijn (haar) partner eerst een pensioenvermogen weggezet voor de uitkering van het partnerpensioen. Indien er nog vermogen over is wordt dit vermogen verdeeld over de potjes van alle andere gepensioneerden in het collectief. 
 
3.    Hoe gaat het met indexeren?
Het vermogen van alle individuele pensioenpotjes wordt collectief belegd.
 
Bij het omzetten van de huidige pensioenen naar het nieuwe systeem en jaarlijks per 1 januari, wordt een verwacht rendement vastgesteld. Indien het gerealiseerde rendement meer is dan het verwachte rendement is het verschil beschikbaar voor het verhogen van de lopende pensioenen.
 
Is het gerealiseerde rendement lager dan het verwachte rendement wordt het lopend pensioen verlaagd. Deze verlaging zal gespreid in de tijd plaats vinden omdat er een reserve voor wordt aangehouden.
 
Het zal u duidelijk zijn dat de hoogte van het verwachte rendement erg belangrijk is  Hoe voorzichtiger dit wordt vastgesteld, hoe groter de kans op verhoging en kleiner de kans op verlaging. De AGV zal pleiten voor een voorzichtige (prudente) verwachting.
                
4. Wat zegt het UPO nu en straks?
Het UPO nu, geeft aan welke aanspraak op pensioen de gepensioneerde heeft. In de nieuwe situatie zal het UPO blijven bestaan. 
 
Hoe dit UPO er straks precies uit komt te zien, weten wij nog niet. Dit is nog onderdeel van de uitwerking bij sociale partners en het Pensioenfonds Achmea. 
 
5. Hoe worden potje en uitkering berekend?
Bij de overgang naar het nieuwe systeem wordt uw huidig pensioen omgezet in pensioenvermogen. Hierdoor ontstaat een individueel pensioenvermogen (pensioenpotje).
 
Hierbij wordt rekening gehouden met een verwachting van het toekomstig rendement op de beleggingen en een verwachte levensduur van de gepensioneerde
 
Het pensioenvermogen wordt daarna weer vertaald  in uw pensioenuitkering. Hierbij wordt rekening gehouden met hetzelfde rendement een verwachte levensduur. Uitgangspunt is dat de pensioenuitkering tenminste gelijk is aan de uitkering die u nu ontvangt. 
 
6. Wat zijn voor mij de financiële gevolgen, moet ik inleveren, ga ik erop achteruit?
Natuurlijk is dit een van de belangrijkste vragen.
De bedoeling van de nieuwe wet is om voor iedereen een koopkrachtig pensioen op te leveren. Naast de voorstanders van de wet, zoals de regering, vakbonden en werkgeversorganisaties geloven daar diverse deskundigen in. Maar de nieuwe wet is daar geen garantie voor. En er zijn veel kritische geluiden. 
 
De AGV houdt vast aan het uitgangspunt van behoud van koopkracht en zal de uitwerking door sociale partners dus zeer kritisch volgen.
 
Opgemerkt moet worden, dat in het huidige stelsel de inflatie ook vaak niet is gecompenseerd, dus het oude is niet persé beter dan het nieuwe. 
 
7. Hoe wordt mijn potje belegd?
De individuele pensioenpotjes worden collectief belegd. 
 
Doelstelling van het beleggingsbeleid hierbij is dat er zoveel als mogelijk is een koopkrachtig pensioen wordt gekregen. 
Invulling van het beleid wordt gedaan door het pensioenfonds. Zij heeft zich hierover nog niet uitgesproken. Het pensioenfonds is in afwachting welke kaders de sociale partners hiervoor willen hanteren.   
 
8. Blijft er nabestaandenpensioen? 
Ja, als u als gepensioneerde gekozen heeft voor nabestaandenpensioen, wordt daarvoor ook in de nieuwe situatie vermogen voor aangehouden. 
 
Deze antwoorden zijn gegeven door de Commissie Pensioen van de AGV, naar beste weten op dit moment (1 juni 2023). De AGV komt op voor uw belangen, maar de uitwerking van de nieuwe regeling en de uitkomst van alle berekeningen voor de deelnemers zijn de verantwoordelijkheid voor sociale partners en pensioenfonds.