Column: Jos Huisman bestuurder Achmea Pensioenfonds

Nog even en er is een nieuwe wet voor pensioenen. Deze wet zal grote gevolgen hebben voor alle deelnemers, slapers en gepensioneerden met een aanvullend pensioen. De huidige opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten worden vervangen door individuele pensioenpotjes waarmee jaarlijks wordt vastgesteld hoeveel pensioen er voor dat jaar beschikbaar is.

De grootste uitdaging waar alle pensioenfondsen hierbij voor staan is om het beschikbare collectieve vermogen om te zetten naar individuele pensioenpotjes (ook wel invaren genoemd). Daarbij geldt dat je deze omzetting eigenlijk maar één keer kunt uitvoeren. Want als je er na de omzetting achter komt dat iets niet goed is gegaan, zijn de mogelijkheden om dit te herstellen beperkt.

Voor de pensioenaanspraken die zijn ondergebracht bij ons Pensioenfonds Achmea geldt dat dit fonds nog steeds een goede financiële positie heeft. Dat betekent dat er middelen aanwezig zijn om niet alleen de reeds opgebouwde aanspraken over te zetten naar de nieuwe individuele potjes. Maar dat er ook zicht op is dat, voor zover de aanwezige middelen dit toestaan, een deel (of het geheel) van de in het verleden gemiste indexaties bij deze omzetting kunnen worden meegenomen. Want binnen het nieuwe pensioenstelsel bestaan zaken als indexatie en inhaalindexatie niet meer. Dus nadat je over bent naar het nieuwe pensioenstelsel, vervallen eventuele aanspraken uit het verleden hierop. Met name bij dat invaren is evenwichtige belangenafweging van essentieel belang. Het bestuur van het pensioenfonds zal dit moeten beoordelen. Sterker nog, als het bestuur van mening is dat deze omzetting niet evenwichtig is, kan het zelfs besluiten om deze omzetting niet uit te voeren.

Mijn rol is dat ik bestuurslid van Pensioenfonds Achmea namens gepensioneerden ben. Wat overigens niet wil zeggen dat ik daarbij alleen de belangen van gepensioneerden mag behartigen. Alle bestuursleden dienen de belangen van alle betrokkenen bij het pensioenfonds op een evenwichtige wijze te behartigen. Het is logisch dat we willen weten hoe de gepensioneerden over de invoering van dit nieuwe stelsel denken. Vandaar dat ik regelmatig contact hierover heb met de Commissie Pensioen van de AGV. Alles bij elkaar een mooie en intensieve klus.

Naast mijn functie als pensioenfondsbestuurder ben ik twee dagen in de week bezig met het oppassen op onze kleinkinderen. Ook ben ik voorzitter van de locatie Amsterdam van de AGV. Tevens ben ik penningmeester van een aantal stichtingen die ontwikkelingswerk in Nepal verzorgen. Tot slot proberen wij regelmatig om met de caravan of op een andere manier te genieten van ons pensioen.

Jos Huisman

Reageren op deze column?

Mail naar pensioen-inkomen@ageevee.nl