Doelstelling

 • Het bevorderen en in stand houden van de contacten tussen de A-leden onderling en tussen de A-leden en de Achmea Groep.
 • Het behartigen in de meest ruime zin van gemeenschappelijke belangen van onze huidige leden en potentiële leden en in zijn algemeenheid het behartigen van de belangen op sociaaleconomisch en sociaal maatschappelijk terrein (A- en B-leden).

Middelen

 • Door het bevorderen van onderling contact tussen de A-leden en het activeren dat A-leden elkaar, waar nodig, met raad en daad bijstaan;
 • Door het houden van periodiek overleg met en vergaderingen voor de leden;
 • Door het uitgeven van een AGV nieuwsbrief en het onderhouden van een eigen website ten behoeve van informatie en voorlichting aan en communicatie met de leden van de Vereniging;
 • Door het behartigen van de belangen van de leden door het streven naar een adequate vertegenwoordiging van gepensioneerden in diverse gremia (zowel binnen als buiten Achmea) en het inwinnen van adviezen ten behoeve van de leden bij ter zake kundige personen en/of instellingen.

Financiering

 • Subsidie van Achmea
 • Contributie van de leden

Belangenbehartiging

Behartiging van de belangen van gepensioneerden in het algemeen en collectieve belangen van de gepensioneerden bij Stichting Pensioenen Achmea (SPA) en de Stichting Bedrijfstak Zorgverzekeraars (SBZ)

 • Door te streven naar formalisering van de voordracht voor de vertegenwoordiging in de organen van SPA en SBZ (bestuur en verantwoordingsorgaan).
 • De collectieve belangenbehartiging strekt zich ook uit naar de gepensioneerden, die pensioen ontvangen vanuit een verzekerde pensioenregeling en die vanuit een rechtsvoorganger van Achmea zijn ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea of een andere verzekeraar.
 • Te bevorderen dat de verschillende pensioenreglementen, die voor gepensioneerde Achmea medewerkers van kracht zijn, in kaart worden gebracht en gelijkwaardig worden;
 • Opkomen voor handhaving van de nominale pensioenrechten en indexatie met een percentage dat gelijk is aan het CBS indexcijfer voor de gezinsconsumptie.
 • Periodieke besprekingen over pensioenvraagstukken met de daarvoor in aanmerking komende directies van Achmea en het bestuur van SPA resp. SBZ;
 • Overlegt met de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in de gremia van SPA en SBZ;
 • Deelname aan commissies c.q. besturen van landelijk werkende organisaties, die zich bezig houden met pensioenvraagstukken van gepensioneerden (zoals, maar niet uitsluitend, NVOG en CSO). De personen die de Commissie wenst af te vaardigen/voor te dragen naar deze gremia behoeven vooraf toestemming van het Kernbestuur AGV. Het voorgaande geldt ook in de situaties waarin rechtstreeks aan die personen een verzoek wordt gedaan om deel uit te maken van hiervoor bedoelde commissies. De afgevaardigde (Commissie)leden handelen zonder last of ruggespraak in de betreffende organen. Lidmaatschappen van deze commissies c.q. besturen kunnen alleen gekoppeld zijn aan het lidmaatschap van AGV;
 • Het opstellen en publiceren van informatie over (actuele) onderwerpen, die een raakvlak hebben met het uitkeren van pensioen (bijv. wetgeving, echtscheiding, overlijden). De Commissie gebruikt hiervoor verschillende informatiedragers, zoals AGV Nieuwsbrief en website, de website Goed en Wel, e-mail;
 • Het verzorgen van (locale) voorlichtingsbijeenkomsten over pensioenen;
 • Individuele zaken van AGV leden worden doorverwezen naar het Klachtenbureau van SPA resp. SBZ. De  Commissie overlegt periodiek met de leiding van deze Klachtenbureaus met als doelstelling te traceren welke structurele conclusies getrokken kunnen worden uit de individuele klachten. Zo’n  conclusie kan aanleiding zijn voor het opstarten van een collectieve belangenbehartiging.

Behartiging van de collectieve belangen van de gepensioneerden op het gebied van Zorg, Welzijn en Wonen

 • Het afsluiten van nieuwe en het eventueel wijzigen van bestaande collectieve regelingen van financiële/verzekeringsproducten met de daarvoor geldende kortingen bij de daarvoor in aanmerking komende divisies van Achmea (met uitzondering van pensioenen). Achmea Personeel & Organisatie introduceert de Commissie bij de betreffende Achmea divisie. Onder collectieve belangenbehartiging wordt mede verstaan het harmoniseren van de verschillende collectieve regelingen (financiële producten en kortingen), die hun oorsprong vinden bij een met Achmea gefuseerde maatschappij;
 • Periodieke besprekingen met de daarvoor in aanmerking komende divisies/directies van Achmea over recente ontwikkelingen op het gebied van Zorg, Welzijn en Wonen in de rol van klankbord en/of deelname aan (een) panel(s). Benadrukt wordt dat er sprake moet zijn van algemene wensen/behoeften van gepensioneerden; bij deze besprekingen dient ook het lid van het kernbestuur met aandachtsgebied zorg, welzijn en wonen aanwezig te zijn, indien de meningsvorming leidt tot besluitvormende en/of beleidsmatige zaken.
 • Deelname aan commissies, platforms en/of besturen van landelijk werkende organisaties, die zich bezig houden met vraagstukken rond Zorg, Welzijn en Wonen van gepensioneerden (zoals, maar niet uitsluitend, NVOG en CSO). De personen die de Commissie wenst af te vaardigen/voor te dragen naar deze gremia behoeven vooraf toestemming van het kernbestuur AGV. Het voorafgaande geldt ook in situaties waarin rechtstreeks aan die personen een verzoek wordt gedaan om deel uit te maken van hiervoor bedoelde commissies. De afgevaardigde (Commissie)leden handelen zonder last of ruggespraak in de betreffende organen. Lidmaatschappen van hiervoor bedoelde commissies en/of besturen kunnen alleen gekoppeld zijn aan het lidmaatschap van AGV.
 • Het opstellen en publiceren van informatie over (actuele) onderwerpen, die een raakvlak hebben met Zorg, Welzijn en Wonen (bijv. wetgeving, ziekte, echtscheiding, overlijden). De Commissie gebruikt hiervoor verschillende informatiedragers, zoals de AGV Nieuwsbrief en website, de website Goed en Wel, e-mail;
 • Het verzorgen van (locale) voorlichtingsbijeenkomsten over Zorg, Welzijn en Wonen;
 • Individuele vragen en/of klachten van AGV leden worden doorverwezen naar de klachtenbureaus van de verschillende Achmea divisies en evt. naar de daarvoor in aanmerking komende andere instanties. De Commissie overlegt periodiek met de leiding van deze klachtenbureaus /instanties met als doelstelling te traceren welke structurele conclusies getrokken kunnen worden uit de individuele klachten. Zo’n conclusie kan aanleiding zijn voor het opstarten van een collectieve belangenbehartiging.

Status

De Achmea Gepensioneerden Vereniging(AGV) is een gezelligheidsvereniging voor en door ge(pre)pensioneerde oud-medewerkers die vanuit actieve dienst bij onderdelen zijn gepensioneerd, de zogenaamde A-leden.

De Vereniging behartigt ook de belangen ten aanzien van pensioen, inkomen, zorg, welzijn en wonen. Dit doet zij niet alleen voor medewerkers die vanuit actieve dienst Achmea en haar voorafgaande rechtsorganen hebben verlaten, maar ook voor oud-medewerkers die pensioen ontvangen vanuit een arbeidsrelatie in het verleden, de zogenaamde B-leden.

De AGV is formeel opgericht op 1 juli 2010, te Amsterdam.

Structuur & Organisatie

Structuur

Organogram

Kernbestuur

De AGV is gevestigd aan de Handelsweg te Zeist en wordt geleid door een zevenhoofdig Kernbestuur met als voorzitter Hans Visscher, Corné van Sunten als vice voorzitter, René Visser als secretaris, Theo Meister als penningmeester, Sily Siderius-Westra, Antonita de Louw en Bert van Bolderick als leden. 

Locaties

De AGV bestaat uit 7 locaties, te weten Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden, Tilburg en Zwolle. De locaties hebben een eigen bestuur en zijn verantwoordelijk voor het organiseren van sociale activiteiten. De besturen van de locaties zijn door de leden van deze locaties gekozen.

Alle activiteiten van de Vereniging worden verricht door  vrijwilligers uit de eigen kring. In totaal zijn ongeveer 60 vrijwilligers binnen de Vereniging bestuurlijk of organisatorisch actief.

Belangenbehartiging

De Vereniging behartigt in de meest ruime zin het gemeenschappelijk belang. Niet alleen op het gebied van Zorg, Welzijn en Wonen, maar ook over de aanspraken op pensioen van Stichting Pensioenfonds Achmea (SPA), het Bedrijfstakpensioenfonds voor Zorgverzekeraars (SBZ) of een verzekerde regeling. Dit gebeurt door overleg met het bestuur en deelnemersraad van SPA en SBZ, maar ook door actieve deelname aan overlegstructuren met soortgelijke verenigingen van andere werkgevers.

Algemene vergadering

De algemene vergadering van de vereniging wordt samengesteld uit afgevaardigden uit de locaties en afgevaardigden uit de B-leden.